پاسخ به: معنی اصطلاح hit the sack

#2853

معادل و معنی اصطلاح غیر رسمی و محاوره ای hit the sack به فارسی:

Hit the sack

خوابیدن، رفتن تو رختخواب (رفتن به تختخواب)، کپه مرگ گذاشتن، کپه مرگ خود را گذاشتن (خوابیدن)، رفتن خوابیدن، افتادن خوابیدن، برای خوابیدن پریدن تو رختخواب

مثال:

I’ve got a busy day tomorrow, so I think I’ll hit the sack.

فردا روز پرکاری دارم، پس فکر می کنم که بیوفتم بخوابم (برم بخوابم)

It’s been a long day.I want to hit the sack.

روز خیلی سخت و بلندی بود. می خواهم بروم بخوابم (بیوفتم بخوابم)