پاسخ به: چطور بپرسیم آیا به سرنوشت اعتقاد داری؟

#2860

برای پرسیدن این پرسش که « آیا به سرنوشت اعتقاد داری؟ » می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Do you believe in fate (destiny)?

آیا به سرنوشت (تقدیر) اعتقاد داری؟