پاسخ به: کسی را دیوانه کردن به انگلیسی

#2862

معادل دقیق برای فعل « کسی را دیوانه کردن در زبان انگلیسی عبارت زیر می باشد:

Drive someone mad

کسی را دیوانه کردن

سایر افعال مشابه و هم معنی:

Anger = کسی را خشمگین کردن

Annoy = آزار دادن کسی، اذیت کردن کسی

irritate = آزردن، موجب رنجش کسی شدن

مثال:

He drives me mad with his constant criticizing.

او با انتقادهای دائمی خود، من را دیوانه می کند.