پاسخ به: معنی کلمه ی among others

#2864

این جمله مربوط به یک دارو است و ترجمه جمله مذکور به صورت زیر است:

Furosemide, sold under the brand name Lasix among others

(داروی) فوروزماید که تحت نام تجاری لازیکس (در بین سایر نام های تجاری این دارو) فروخته می شود، … .