پاسخ به: Interest spanning

#2871

معنی و ترجمه متن مذکور:

Following a hiatus of interest spanning 25 years, hypophosphatemia has again become an important and popular topic.

– به دنبال یک وقفه‌‌ی گرایشی که 25 سال به طول انجامیده است، هیپوفسفاتمی باز هم یک موضوع با اهمیت و متداول (محبوب) شده است.

– به دنبال یک وقفه‌‌ی گرایشی 25 ساله، هیپوفسفاتمی باز هم یک موضوع با اهمیت و متداول (محبوب) شده است.