پاسخ به: چطور بگیم چه باور کنی چه نکنی …

#2873

برای بیان جمله « چه باور کنی چه نکنی ، این یک حقیقت محض است. » به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

Believe it or not, that’s the naked truth.

چه باور کنی چه نکنی، این حقیقت محض است. (چه باور کنی و چه باور نکنی، این حقیقت محض است.)