پاسخ به: Interest spanning

#2874
سینا

ببخشید منظور از وقفه ی گرایشی چیست ؟