پاسخ به: ضرب المثل You can’t teach an old dog new tricks

#2876

معنی و معادل ضرب المثل You can’t teach an old dog new tricks در فارسی:

You can’t teach an old dog new tricks

نرود میخ آهنین در سنگ

چوب تر را چنان که خواهی پیچ … نشود خشک جز به آتش راست

پیر را تعلیم دادن مشکل است

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: نمی توانی به یک سگ پیر، حقه های جدید بیاموزی.

مفهوم ضرب المثل: نفوذ کردن در کسی یا چیزی که بسیار کهن و قدیمی است و متحجر شده است، امکان پذیر نیست.