پاسخ به: Interest spanning

#2879

منظور وقفه ای است که در علاقه مندی و جلب توجه به این موضوع رخ داده است.