پاسخ به: طول عمر به انگلیسی

#2880

برای بیان معنی طول عمر به انگلیسی می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

lifespan /ˈlʌɪfspan/ (لایفسپَن)

طول عمر

lifetime /ˈlʌɪftʌɪm/ (لایفتایم)

طول عمر، عمر

مثال:

The human lifespan

طول عمر انسان

A reward for a lifetime’s work

پاداشی برای یک عمر کار