پاسخ به: معنی end up در جمله

#2884

معنی فعل ترکیبی end up:

End up

در نهایت رسیدن (به)، به پایان (راه) رسیدن

معنی و ترجمه جمله مذکور:

After two weeks of travelling around Europe, we ended up in Paris.

بعد از دو هفته مسافرت به دور اروپا، ما در پاریس به پایان راه رسیدیم.