پاسخ به: معنی It’s not rocket science

#2886

توجه داشته باشید که عبارت rocket science (علم موشک) کنایه از یک کار شاق و یک امر بسیار پیچیده است. پس می توان جمله زیر را به این طریق ترجمه و معنی کرد:

It’s not rocket science.

کار فوق العاده پیچیده ای که نیست (آپولو که نمی خواهی هوا کنی)

مثال دیگر:

My coach always said, “Basketball is not rocket science. It’s about putting the ball in the basket.”

مربی من همیشه می گفت: «بسکتبال آپولو هوا کردن که نیست، فقط بحث انداختن توپ در سبد است. »