پاسخ به: معنی Get a nose job

#2890

ترجمه و معنی Get a nose job به فارسی:

Nose job

عمل بینی، عمل زیبایی بینی (غیر رسمی و محاوره ای)

Get a nose job

عمل بینی انجام دادن، عمل زیبایی بینی کردن (غیر رسمی و محاوره ای)

مثال:

He wants to get a nose job with the money he won from the lottery.

او با پولی که از مسابقه بخت آزمایی برد، می خواهد عمل بینی انجام دهد.