پاسخ به: ساختار گرامری و معنی not once

#2893

در ابتدا معنای عبارت های Not once یا Not even once و یا Never once را که هر سه یک معنی را می دهند بررسی می کنیم:

Not once

نه حتی یکبار …، نه یک بار …

Not even once

نه حتی یکبار …

Never once

نه حتی یکبار …، هرگز یک بار هم …

توجه: به مثال زیر توجه کنید:

Not once did they finish a job properly.

آنها حتی یک بار هم کاری را درست انجام ندادند (تمام نکردند)

اما علت قرارگیری did قبل از فاعل این جمله که جمله پرسشی نیست چیست؟

علت خاصی ندارد و این کار برای تاکید استفاده می شود. عبارت « نه حتی یکبار … » ناخود آگاه به طور تاکیدی بیان می شود.

مثال های دیگر:

He never once complained.

او هرگز یک بار هم شکایت نکرد.

They didn’t laugh at me even once.

آنها حتی یکبار هم به من نخندیدند.

I never once saw him get angry or upset.

من هرگز یک بار هم ندیدم، او عصبانی یا ناراحت شود.