پاسخ به: فرق captain و sailor

#2900

تفاوت این دو کلمه از نظر معنا مشخص می باشد:

Captain /ˈkaptɪn/ (کَپتین یا کَپتِن)

1. سروان (درجه نظامی) 2. کاپیتان یا فرمانده (کشتی یا هواپیما یا …)  3. سرپرست یا کاپیتان یک گروه یا یک تیم ورزشی 4. کاپیتانی کردن یا هدایت کردن (یک تیم یا کشتی یا هواپیما و …)

Sailor /ˈseɪlər/ (سِیلِر)

1. ملوان قایق یا کشتی (زیردست کاپیتان کشتی) 2. دریانورد 3. کسی که به ندرت دچار دریا گرفتگی می شود (دریا دیده، دریانورد)