پاسخ به: چطور بگوییم: در راه برایت تعریف می کنم

#2902

بیان جمله « در راه برایت تعریف می کنم » (تو راه برات تعریف میکنم) به انگلیسی:

I’ll tell you on the way home

در راه خانه برایت تعریف می کنم (تو راه خونه برات تعریف میکنم)

توجه:

On the (or one’s) way

در راه، در مسیر حرکت، در طول مسیر

مثال:

I’ll call you on my way.

تو راه (در مسیرم) بهت زنگ می زنم.