پاسخ به: معادل ضرب المثل After a storm comes a calm

#2904

برای معنی و معادل ضرب المثل انگلیسی After a storm comes a calm به فارسی می توان معادل های زیر را به کار برد:

After a storm comes a calm.

– پس از هر سختی، آسانی است (با هر سختی البته آسانی هست)

– آیه قرآن کریم: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً »‏ و « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ‏» « به یقین با (هر) سختی آسانی است »

– پایان شب سیه سپید است

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: پس از هر طوفان، آرامشی می آید.

مفهوم کلی ضرب المثل: سختی ها و مصیبت ها پایان خواهند یافت و باید دانست که پس از دشواری ها، آرامش و راحتی پدید خواهند آمد.