پاسخ به: این لباس بهت نمیاد به انگلیسی

#2906

برای بیان اینکه لباس و … به کسی نمی آید یا مناسب استایل او نیست، از فعل Suit استفاده می شود:

The dress doesn’t suit you.

این لباس به تو نمی آید (لباسه بهت نمیاد)