پاسخ به: Inanition به فارسی

#2909

معنی و معادل فارسی کلمه inanition :

inanition /ˌɪnəˈnɪʃən/ (اینه نِیشن)

1. بی قوتی، بی جانی (حالت خالی کردن بدن به دلیل نبود غذا و یا حتی مشکلات روحی و روانی) 2. فقدان غذا، گرسنگی شدید (پزشکی)