پاسخ به: معنی و معادل come up with

#2911

باید گفت فعل ترکیبی come up with به معنای پیشنهاد و مطرح کردن یک ایده، فکر، راه حل و … است و می توان از معادل زیر برای معنی این فعل استفاده کرد:

Come up with

به فکر چیزی افتادن، به (راه حل، ایده و …) رسیدن، (راه حل، ایده و …) ارائه دادن

مثال:

She came up with a good idea to save the company.

او به فکر یک ایده خوب برای نجات شرکت افتاد.

Next you need to come up with a name for your product.

بعدش، نیازی داری به فکر یک اسم برای محصولت بیفتی. (یک اسم برای محصولت ارائه بدی)