پاسخ به: معادل فارسی temporomandibular joint

#2922

معادل فارسی اصطلاح temporomandibular joint:

temporomandibular joint

مفصل گیجگاهی فکی، مفصل فکی گیجگاهی، مفصل گیجگاهی زیرواره ای