پاسخ به: افعال سببی

#2925
سینا

ببخشید supporters باید می نوشتم به جای supporting