پاسخ به: افعال سببی

#2926

بله، فعل Have به دلیل معنای جمله و قرار گرفتن پس از حرف اضافه (of) به صورت مصدر و با ing می بایست در جمله حاضر شود. پس ترجمه و معنی جمله به شکل زیر خواهد بود:

In the past, supporters of having Huawei construct Germany’s 5G network often pointed out: …

در گذشته، حامیان واگذاری ساخت شبکه نسل پنجم آلمان به هواوی اغلب اشاره می کردند (می گفتند) : …

(شبکه نسل پنجم را به هواوی بدهیم بسازد)

ساختار و کاربرد افعال و جملات سببی

در جملات سببی یا وجه سببی (causative sentences)، فاعل باعث می شود تا کس دیگری کار را به جای فاعل انجام دهد. در ادامه به مثال ها و معانی توجه کنید. افعال و جملات سببی به دو قسمت معلوم و مجهول تقسیم می شوند:

افعال و جملات سببی معلوم

در افعال و جملات سببی معلوم، کسی که کار را انجام می دهد مشخص است و این افعال عبارتند از فعل have و get . با توجه به زمان جمله می توان از گذشته، حال و یا آینده این افعال استفاده کرد.

  • برای استفاده از have مصدر بدون to می آید.
  • برای استفاده از get مصدر با to می آید.

I had my brother fix my car.

دادم برادرم ماشینم را تعمیر کند.

در ساختار محاوره به جای فعل have می توان از فعل get استفاده کرد که در این صورت باید قبل از فعل از to استفاده کنیم:

I get my friend to ride my children home every day.

هر روز بچه هایم را می دهم دوستم تا با ماشین آنها را به خانه برساند.

افعال و جملات سببی مجهول

در افعال و جملات سببی مجهول، کسی که کار را انجام می دهد مشخص نیست و این افعال عبارتند از فعل have و get که قسمت سوم فعل بعد از این دو در این حالت بدون to  می آید.

  • در حالت مجهول فعل بعدی به صورت فعل قسمت سوم در جمله قرار می گیرد.

I had my car fixed.

ماشینم را دادم تعمیر کنند.

I got my car fixed.

ماشینم را دادم تعمیر کنند.

نکات مهم و معرفی سایر افعال سببی
نکته اول:

در جملات سببی معلوم به جای فعل سببی have می توان از let به معنی اجازه دادن و make به معنی مجبور کردن استفاده کرد که فعل بعد از این دو کلمه نیز بدون to می آید:

I let my son go to the party alone.

من به پسرم اجازه می دهم که تنهایی به مهمانی برود.

I made my father buy a car for me.

پدرم را وادار کردم که یک ماشین برایم بخرد.

نکته دوم:

در جملات سببی معلوم به جای فعل سببی get می توان از ask، request و want به معنی خواستن و درخواست کردن استفاده کرد که فعل بعد از این سه کلمه نیز با to می آید:

I asked him to fix my car.

ازش خواستم تا ماشینم را تعمیر کند.

نکته سوم:

فعل help نیز از جمله‌ی افعال سببی است که فعل بعد از آن هم می توان با to و هم می تواند بدون to بیاید.

He is helping me do my homework.

He is helping me to do my homework.

او دارد کمکم می کند که تکالفم را انجام دهم.