پاسخ به: از کسی یا چیزی عکس گرفتن

#2932

فعل مورد استفاده برای بیان « از کسی یا چیزی عکس گرفتن » به انگلیسی:

take a picture of (someone or something)

take a photograph of

take a photo of

از کسی یا چیزی عکس گرفتن

take someone’s photo

عکس کسی را گرفتن

photograph

عکس گرفتن، عکس برداری کردن

shoot

عکس یا فیلم گرفتن

snap / take a snapshot of

عکس گرفتن از (کسی یا چیزی) (غیر رسمی)