پاسخ به: کسی را خنداندن به انگلیسی

#2942

برای بیان فعل « کسی را خنداندن » به انگلیسی می توان از عبارت های زیر استفاده کرد:

Make someone laugh

کسی را خندادندن

Make someone smile

کسی را به لبخند وا داشتن، لبخند به چهره کسی نشاندن

Bring a smile to someone’s face

لبخند به صورت کسی آوردن

Make someone happy

کسی را خوشحال کردن