پاسخ به: ورزش دو و میدانی به انگلیسی

#2946

ورزش دو و میدانی به انگلیسی همراه تلفظ این عبارت ورزشی:

track and field /ˌtræk ən ˈfiːld/ (ترَک اِن فیلد)

دو و میدانی، ورزش دو و میدانی

مثال:

The team had no chance of striking gold in track and field.

تیم، شانسی برای کسب مدال طلا در رشته دو و میدانی نداشت.