پاسخ به: افعال سببی

#2948

اگر منظور شما زمان استمرای است که برای حال و آینده قابل استفاده است. مانند مثال زیر که زمان استمراری است و به صورت همان قاعده مرسوم گرامر زبان انگلیسی استفاده می شود:

My father is making me go to English classes this summer.

پدرم من را وادار می کند که این تابستان به کلاس های انگلیسی بروم. (دلالت به زمان آینده)

اگر منظور شما ing گرفتن فعل have در جمله زیر است. اگر به جای have هر فعل دیگری هم قرار بگیرد در این مکان ing خواهد گرفت. برای اینکه معنی مصدر فعل در این بخش مد نظر است و بعد از حرف اضافه فعل می بایست به صورت ing دار بیاید.

In the past, supporters of having Huawei construct Germany’s 5G network often pointed out: …

نکته:

توجه داشته باشید که در فعل های ترکیبی که همراه با حرف اضافه هستند، در صورت قرارگیری فعل بعد از آنها، فعل باید به صورت ing دار بیاید. مثال:

Keep on working!

به کار کردن ادامه بده!