پاسخ به: معنی found to be

#2949

توجه داشته باشید که فعل Find به معانی متفاوتی از جمله پیدا کردن و همچنین دریافتن و فهمیدن و یا تشخیص دادن نیز به کار می رود.

is found to be pulseless.

بی نبض (بی ضربان) تشخیص داده می شود

CPR should be performed immediately on any person who has become unconscious and is found to be pulseless.

سی پی آر باید فوراً روی هر شخصی انجام شود که هوشیاری خود را از دست داده است و بدون ضربان (بدون نبض) تشخیص داده می شود.