پاسخ به: Confidence interval به فارسی

#2953

عبارت Confidence interval بیشتر در رشته ریاضی (ریاضیات)، مهندسی و … مورد استفاده قرار می گیرد:

Confidence interval

1. فاصله اطمینان (ریاضی، آمار و اقتصاد، روانشناسی، مهندسی برق و …) 2. فاصله اعتماد 3. بازه‌ی اطمینان (دامنه اطمینان)