پاسخ به: حس سوزن سوزن شدن به انگلیسی

#2955

حس سوزن سوزن شدن به انگلیسی همراه تلفظ عبارت:

pins and needles /ˌpɪnz ən ˈniː.dəlz/ (پینز اِن نیدِلز)

حس سوزن سوزن شدن، حس گز گز کردن، احساس مور مور در اثر خواب رفتگی، خواب رفتگی دست و پا

مثال:

It can also cause a variety of physical symptoms, including chest pain, blurry vision, nausea, and pins and needles.

همچنین می تواند باعث مجموعه ای از علائم فیزیکی شامل درد قفسه سینه، تاری دید، تهوع و حس گز گز (سوزن سوزن شدن) شود.