پاسخ به: وضعیت تاهل به انگلیسی

#2957

برای بیان وضعیت تاهل (وضعیت تأهل) به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

marital status /ˌmær.ɪ.t̬əl ˈsteɪ.t̬əs/ (مَریتِل اِستِیتِس)

وضعیت تاهل (وضعیت تأهل)

سوال در مورد وضعیت تاهل افراد:

Could I ask you about your marital status?

می توانم در مورد وضعیت تاهل شما سوال کنم؟

What is your marital status?

وضعیت تاهل شما چیست؟ (وضعیت تاهل شما چگونه است؟)