پاسخ به: حس سوزن سوزن شدن به انگلیسی

#2964

اگر بخواهیم تفاوت در معنی را مشخص کنیم تفاوت بسیار ضعیفی با هم دارند اما به معانی زیر توجه کنید:

tingling

مور مور شدن (بدن به دلیل ترس، استرس و …)

pins and needles

حس سوزن سوزن شدن، احساس گز گز (اغلب به دلیل بی حسی و خواب رفتگی دست و پا و اندام های تحتانی)

مثال:

She tingled with fear as she entered the dark alleyway.

وقتی که وارد کوچه تاریک شد، بدنش از ترس مور مور شد.