پاسخ به: معنی I’m over you

#2966

معنی اصطلاح I’m over you به فارسی:

be over someone

کسی را از سر بیرون کردن یا بیرون آوردن، عشق کسی را تمام کردن، بی خیال کسی شدن، بیخیال عشق کسی شدن، از کسی گذشتن، از عشق کسی گذشتن، از کسی عبور کردن

be over something

بی خیال چیزی شدن، از چیزی گذشتن

مثال:

I’m over you.

بیخیال عشق تو شدم. (از تو گذشتم)

It really bummed me out failing my driving test like that, but I’m over it now.

رد شدن تو آزمون گواهینامه واقعاً داغونم کرد، اما حالا ازش عبور کردم (از حالت بد پریشانی عبور کردن)