پاسخ به: معنی و معادل Crack up

#2977

معنی و معادل Crack up به فارسی همراه با تلفظ:

crack up /ˈkrækˌʌp/ (کرَک آپ)

1. متلاشی شدن، فرو پاشیدن 2. از نظر روحی متلاشی شدن، از نظر روحی فرو پاشیدن (محاوره ای) 3. از خنده روده بر شدن، زیر خنده زدن (محاوره ای) 4. از خنده روده بر کردن (محاوره ای)

crack-up

1. فرو پاشی 2. فروپاشی روحی

مثال:

She told stories that cracked me up.

او داستان هایی را گفت که من را از خنده روده بر کرد.

The crack-up of the Soviet Union.

فروپاشی جماهیر شوروی