پاسخ به: معنی فعل Step in

#2981

معنی phrasal verb یا فعل ترکیبی step in به فارسی:

step in

پا پیش گذاشتن، برای کمک وارد کاری شدن

مثال:

An outside buyer stepped in to save the company.

یک خریدار خارج از شرکت، پا پیش گذاشت تا شرکت را نجات دهد.