پاسخ به: زیر گریه زدن به انگلیسی

#2983

برای بیان زیر گریه زدن می توان از معادل های انگلیسی زیر استفاده کرد:

Burst into tears

زیر گریه زدن، ناگهانی گریه کردن، بغض ترکیدن (ترکیدن بغض)

Burst out crying

زیر گریه زدن، ناگهانی گریه کردن، بغض ترکیدن

مثال:

After hearing her story, suddenly I burst into tears.

بعد از شنیدن داستان او، ناگهان زیر گریه زدم.