پاسخ به: Experienced در جمله

#2986

معنی و ترجمه متن پزشکی فوق به شکل زیر است:

preload is the amount of sarcomere stretch experienced by cardiac muscle cells.

  • پیش بار، همان میزان کشش سارکومر است که توسط سلول‌های ماهیچه‌ای قلبی تحمل می شود. (تجربه می شود)
  • پیش بار، میزان کششی است که سارکومر به وسیله‌ی سلول‌های ماهیچه‌ای قلبی تحمل می کند.