پاسخ به: بچه چندم خانواده هستی به انگلیسی

#2988

جمله When did you arrived to your family مورد تایید نیست.

  • در ضمن قرار گرفتن حرف اضافه to بعد از فعل arrive کاملاً بعید به نظر می رسد.
  • علاوه بر آن با قرار گیری did در جمله arrive بدون ed می آید.

هیچ منبعی برای بیان پرسش When did you arrive to your family نیز یافت نشد.