پاسخ به: معادل قسر در رفتن به انگلیسی

#2992

برای بیان عبارت قسر در رفتن (مکالمه غیر رسمی) می توان از معادل زیر در انگلیسی استفاده کرد:

get off the hook

قسر در رفتن، از مهلکه گریختن، از مهلکه بیرون رفتن، از مهلکه جان سالم به در بردن

let someone off the hook

کسی را از مهلکه بیرون بردن، کسی را قسر در بردن

مثال:

He had told a lie to get off the hook in a debate.

او دروغ گفت تا از مناظره قسر در برود.