پاسخ به: ساختار جمله had to be told ؛ ماضی بعید یا …؟

#2994

جمله «As your father , he had be told about this news» از نظر گرامری و دستور زبان صحیح نمی باشد، این جمله می تواند به صورت زیر بوده باشد:

As your father, he had to be told about this news.

به عنوان پدرت، او باید در مورد این موضوع خبردار می شد.

در این صورت، این جمله فقط زمان گذشته است و have to به had to تبدیل شده است.