پاسخ به: معادل برادر و خواهر یا داداش و آبجی

#2998

برای بیان خودمان کلمات برادر و خواهر به انگلیسی شبیه به بیان داداش و آبجی در فارسی می توان از کوتاه شده کلمات brother و sister استفاده کرد:

Brother = برادر – Bro = داداش

Sister = خواهر – Sis = آبجی

توجه: از Bro و Sis همچنین در مکالمات عامیانه و یا حتی لاتی برای خطاب قرار دادن دیگران استفاده می شود.

مثال:

Hey, bro, what’s up?

سلام داداش، چه خبر؟ (خطاب به یک دوست نه برادر تنی)