پاسخ به: معنی و معادل دقیق underway

#3000

معنی و معادل دقیق underway یا under way به فارسی با تلفظ:

Under way (underway) /ˌʌndər ˈweɪ/ (آندِر وِی)

در حال انجام، در دست اقدام

Get something under way (underway)

راه انداختن، به راه انداختن، شروع کردن

Get under way (underway)

راه افتادن، به راه افتادن، شروع شدن

مثال:

Economic recovery is already underway.

بازیابی اقتصادی هم اکنون در حال انجام است.

It’s time to get this project underway.

وقت آن است که این پروژه راه بیوفتد.

The Democratic convention gets underway tomorrow in Chicago.

همایش حزب دموکرات فردا در شیکاگو آغاز می شود.