پاسخ به: معنی no way در محاوره انگلیسی

#3006

معنی عبارت no way در محاوره زبان انگلیسی به فارسی:

No way = There’s no way

امکان نداره (امکان ندارد)، به هیچ وجه، ممکن نیست، راهی ندارد (راهی نداره)

مثال:

You think she’s alone? No way

فکر می کنی تنهاست؟ امکان نداره (به هیچ وجه)

I’m sorry but there’s no way we can help you.

متاسفم اما امکان ندارد (راهی نیست) که بتوانیم به تو کمک کنیم.

A: Come on, let me borrow your bike. B: No way!

الف: زود باش، دوچرخه ات رو به من قرض بده ب: امکان نداره!