پاسخ به: معادل تیری در تاریکی

#3008

معادل دقیق اصطلاح « تیری در تاریکی » به انگلیسی:

A shot in the dark

یا

A stab in the dark

تیری در تاریکی

مثال:

Every single one of those guesses had been shots in the dark.

هر کدام از آن حدس ها تیری در تاریکی بود.

It was just a shot in the dark but it was the right answer.

فقط یک تیری در تاریکی بود اما همان جواب صحیح بود.