پاسخ به: معنی I’m beat

#3011

beat در اینجا به معنی خسته و کوفته (خیلی خسته) است و یک کلمه غیر رسمی و محاوره ای مورد استفاده در مکالمه روزمره و خودمان است:

Beat /biːt/ (بیت)

خسته و کوفته، کاملاً خسته، خیلی خسته

مثال:

I’m beat. I’m gonna go to bed.

خیلی خسته ام. می خوام برم بخوابم.