پاسخ به: معنی set on fire

#3013

معنی set on fire به فارسی:

Set something/someone on fire

1. آتش زدن، به آتش کشیدن (چیزی یا کسی) 2. به وجد آوردن، پر از شور و هیجان کردن (کنایه)

مثال:

A peace activist had set president’s photo on fire in protest over the government’s involvement in the war.

یک فعال صلح در اعتراض به درگیری حکومت در جنگ، عکس رئیس جمهور را به آتش کشیده بود.

John set the stage on fire as a famous singer.

جان به عنوان یک خواننده، صحنه را به آتش کشید. (پر از شور و هیجان کرد)