پاسخ به: کیسه صفرا به انگلیسی

#3018

معادل « کیسه صفرا » (عضو بدن) به انگلیسی با تلفظ این کلمه:

gall bladder /ˈɡɑːl ˌblædər/ (گال بلَدِر)

کیسه صفرا، زهره

مثال:

She had an operation to remove a stone from her gall bladder.

او یک عمل جراحی برای خارج کردن سنگ از کیسه صفرا انجام داد.