پاسخ به: معنی chill out

#3020

معنی و معادل فعل ترکیبی chill out به فارسی همراه تلفظ:

chill out /tʃɪl ‘aʊt/ (چیل اَوت)

آرام گرفتن (آروم گرفتن)، خونسرد بودن، خونسردی خود را حفظ کردن (غیر رسمی و محاوره ای)

مثال:

Chill out, Dad. The train doesn’t leave for another hour!

آروم بگیر بابا. قطار تا یه ساعت دیگه حرکت نمی کنه.