پاسخ به: معنی حقوقی person of interest

#3022

توجه داشته باشید که این کلمه در حقوق و قانون آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. معنی و معادل حقوقی person of interest به فارسی همراه با تلفظ:

Person of interest

/ˌpɜrsən əv ˈɪntrəst/ (پِرسِن اِو اینترِست)

مظنون

مثال:

No one has been arrested, but several people have been labeled “persons of interest” and questioned.

هیچ فردی دستگیر نشده است اما افرادی به عنوان مظنون در نظر گرفته شده اند و مورد سوال قرار گرفته اند.