پاسخ به: Kandall به فارسی

#3025

Kandall که اشتباه نوشته شده و Kendall می باشد، هیچ معنی ندارد و فقط اسم فامیلی یا همان نام خانوادگی است و با جمع بستن نام خانوادگی منظور کل خانواده است یعنی « خانواده کندال» یا «کندال ها».

جمله شما به شکل زیر صحیح می باشد:

The Kendalls and the vicar and his family came to dinner.

خانواده کندال (کندال ها) و کشیش محل و خانواده اش به شام آمدند.

توجه:

ترجمه و معنی یک جمله همیشه باید با توجه به متن و موضوع متن انجام شود.